1. Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje:  naukowe monografie, habilitacje, raporty z badań.

2. Organami Wydawnictwa PTE są Kierownik Wydawnictwa oraz Komisja Wydawnicza. Funkcję Kierownika Wydawnictwa sprawuje Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

3. Zadaniem Kierownika Wydawnictwa jest zarządzanie procesem wydawniczym w zakresie wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

4. W skład Komisji Wydawniczej wchodzą:

- prof. Bogusław Fiedor – przewodniczący

- dr Joanna Fryca-Knop

- prof. Ewa Gruszewska

- prof. Ryszard Kamiński

- prof. Witold Kwaśnicki

- dr Adam Balcerzak

- prof. Aleksander Panasiuk

 

5. Komisja Wydawnicza sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów i formułowanie rekomendacji dotyczących przyjęcia manuskryptów do publikacji.

6. Komisja Wydawnicza działa kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

7. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:

 

    1. Opracowanie redakcyjne

 

    2. Profesjonalny skład i łamanie

 

    3. Korekta językowa

 

    4. Korekta techniczna

 

    5. Projekt okładki

 

    6. Druk