1. Komisja Wydawnicza Zarządu Krajowego PTE pełni funkcję opiniodawczą dla Zarządu Krajowego i dla Prezydium ZK.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania publikacji do druku podejmują organy Towarzystwa;
 3. Komisja rozgranicza problem wydawnictw książkowych na książki polskie napisane przez polskich autorów i prace wydane za granicą, czyli książki obcojęzyczne.
 4. W przypadku książek polskich autorów postępowanie prowadzone przez Komisję Wydawniczą jest dwuetapowe:
  1.  Autor składa książkę z wnioskiem o jej wydanie dołączając rekomendację sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, czyli osobę o stopniu doktora habilitowanego.

Następnie Komisja zapoznaje się z przedłożoną propozycją tj. z tematyką pracy, ze strukturą pracy, z opinią przedłożoną przez samodzielnego pracownika naukowego dołączoną do tej publikacji i podejmuje decyzję czy uruchomić drugi etap, czy też odpowiedzieć wnioskodawcy, że Towarzystwo nie będzie  wydawać danej publikacji;

                2. Jeżeli Komisja uzna, że praca jest interesująca i mogłaby być potencjalnie wydana przez Towarzystwo, uruchamia drugi etap, czyli kieruje prace do recenzji. (Jedna recenzja lub na jej podstawie druga – alternatywnie).  Po wpłynięciu recenzji Komisja podejmuje decyzje czy rekomendować Prezydium Zarządu Krajowego czy Zarządowi Krajowemu publikację do wydania czy też odstąpić od wydania tej publikacji.

 

 1. W przypadku książek opublikowanych przez zagranicznych wydawców procedura  jest następująca:
  1. Wnioskodawca przekładu składa wniosek umotywowany merytorycznie  wskazując na wartość książki, celowość jej upowszechnienia w języku polskim i jednocześnie wskazując grupę docelową odbiorców książki. Ponadto wnioskodawca szacuje potrzeby wydawnicze tej książki, tzn. planowany nakład, czyli jaka byłaby potencjalnie grupa odbiorców tej książki. Do wniosku mogą być dołączone opinie wydawcy lub recenzje.  
  2. Komisja po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję o skierowaniu książki do zaopiniowania (jedna lub dwie opinie). Po analizie opinii Komisja podejmuje ostateczną decyzję albo o rekomendowaniu albo o nie rekomendowaniu tej książki Prezydium czy Zarządowi Krajowemu do przyjęcia do procesu wydawniczego.
  3. Niezależnie od tego wniosek przekazywany przez Komisję Wydawniczą do Prezydium Zarządu Krajowego lub Zarządu Krajowego musi zawierać załącznik z szacunkiem kosztów wydania danej publikacji. Kosztorys opracowuje Biuro Zarządu Krajowego, które musi rozpoznać koszty pozyskania praw autorskich, praw wydawniczych, przekładu, kosztów druku i również oszacować potencjalne przychody, które ze sprzedaży tej książki moglibyśmy uzyskać w celu określenia jaka jest opłacalność realizacji tego przedsięwzięcia lub jakie jest zaangażowanie kosztowe.
  4. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do opublikowania podejmuje Prezydium lub Zarząd Krajowy po dokonaniu oceny merytorycznej i kosztowej na podstawie materiałów przygotowanych według powyższej procedury.