1. Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE kieruje się w swojej misji

przestrzeganiem zasad etyki publikacyjnej. W przypadku stwierdzenia nierzetelności

naukowej dokumentuje się wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.

2. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie PTE, jest zobowiązany do zagwarantowania

pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

 - plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,

 - autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub

 w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

3. Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie PTE powinien precyzyjnie podać wkład

poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat

autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.

4. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

5. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

 - autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób,

 które przyczyniły do powstania pracy,

 - autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie

 autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

6. Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy

sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań.

7. O podejrzeniu naruszenia zasad etyki publikacyjnej obowiązany jest powiadomić każdy

biorący udział w pracach redakcyjnych (recenzent, członek rady naukowej, członkowie

komitetu redakcyjnego itp.).

8. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania

zasad etyki publikacyjnej Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE podejmuje następujące działania:

- zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie,

czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja

o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie

wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła

ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Komisja

Wydawnicza przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego,

- przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki

do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest autor.

9. Dzięki przyjęciu powyższych zasad gwarantujemy pewność, że  publikacje Wydawnictwa PTE są

tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.